سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا مسجدیان جزی – کارشناس تجاری سازی ستادویژه توسعه فناوری نانو
محمد منتظری – کارشناس تجاری سازی

چکیده:

مراکز خدمات کسب و کاردرسطح بین المللی نقشی پررنگ درتامین زیرساخت های لازم برای توسعه شرکت های کوچک ومتوسط را ایفا می کنند این خدمات درقالب الگوهای مختلف کاری مشاوره آموزش اجرا و ارتباط دهی به متقاضیان ارایه میشود دراین مقاله با بررسی مراکز خدمات کسب وکار متعدد درسطح بین المللی خدمات متنوع مالی و غیرمالی درحال ارایه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است ازطرف دیگر با بررسی نیازهای مربوط به شرکت های کوچک و متوسط و مطالعه تجربیات مربوط به تجاری سازی نوآوری دراین شرکت ها شناختی ازمراحل مربوط به توسعه نوآوری حاصل گشته است بادرنظر گرفتن دورویکرد فوق الگویی برای تجاری سازی فناوریهای نوین درایران تدوین وارایه میشود.