سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج، دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی باغستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج، دانشگاه تربیت مدرس
احمدرضا صیادی – استادیار مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس تهران،

چکیده:

امروزه سنگ ساختمانی به عنوان یکی از منابع معدنی، سهم مهمی را در عرصه صادرات و درآمدهای غیر نفتی ایفا میکند.کشور ایران از نظر میزان ذخیره و تنوع سنگ ساختمانی جایگاه مناسبی را در بین کشورهای دنیا به خود اختصاص داده است،بنابراین توجه به این بخش از فعالیتهای معدنی حائز اهمیت میباشد. با توجه به میزان سرمایه گذاری در بخشصنعت سنگ ساختمانی و نیاز روز افزون به این ماده ی معدنی، بهرهوری مناسب از ذخایر موجود با درنظر گرفتن مسائل فنی و اقتصادی،امری بسیار مهم قلمداد میشود. بنابراین انتخاب روش مناسب برای استخراج معادن سنگ ساختمانی از اهمیت ویژه ایبرخوردار میباشد. در این مقاله معیارهایی که بیشترین تأثیر در انتخاب یک روش استخراج سنگ ساختمانی دارند، انتخاب شده است. از جمله این معیارها میتوان به نرخ تولید، بازیابی، ایمنی، هزینه تولید، قیمت سنگ و … اشاره نمود. سپس با جمع آوری نظرات متخصصین و خبرگان و بهکارگیری آنها در روشهای تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS, LA, SAW& AHP اولویت روشهای استخراج مشخصشد؛ و در نهایت با تلفیق نتایج حاصل از این روش ها، از میان ۶ روش استخراج متداول، روش استخراج مواد منبسط شونده به عنوان مناسبترین روش استخراج برای معادن سنگ ساختمانی تراورتن حاصل گردید