سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش شاهین – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
مهدی طغرائی سمیرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

کیفیت یکی از مهمترین معیارها جهت کسب رضایت مشتریان درهرصنعت است مروری برکارهایا نجام شده درزمینه بهبود کیفیت طراحی محصول بیانگر توجه محققان برارایه ابزارهای کیفی جهت ارزیابی کیفیت محصول است هدف این مقاله ارایه الگویی برای بهبود کیفیت طراحی محصولات است ابزارهای کیفی کهدراین مطالعات مورد استفاده فراوان قرارگرفته اند گسترش کارکرد کیفیت qfd و تجزیه و تحلیل آثار وحالات خطا FMEA هستند دراین مقاله با تمرکز برنقاط ضعف و قوت کارهای پیشین یک ساختار یکپارچه از دو ابزار DFMEA,QFD درکنار تجزیه و تحلیل درخت خطا FTA بعنوان یک الگوی DFSS پیشنهاد شده است که هدف نهایی آن بهبود کیفیت طراحی محصول با تمرکز برخواسته های مشتریان می باشد این الگو دارای ۳ مرحله است ابتدا مهترین مشخصه های طراحی محصول با توجه به خواسته های مشتریان تعیین مش ود و سپس مهمترین فعالیت های طراحی با توجه به مشخصه های الویت بندی شده قبل درماتریس QFD تعیین واولویت دار می شونددرمرحله بعد این فعالیت ها وارد جدول DFMEA شده و خطاهای بالقوه خرابی و اقدامات پیشنهادی از آن بدست م یآید.