سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا خاکبازابیانه – کارشناسارشد شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگ
مجتبی سجادی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه مهندسی صنایع، نجف
مریم زمانی سده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:

با توجه به اهمیت نقش پیمانکار در دستیابی به اهداف تعریف شده صنعت نفت کشور، در این پژوهش الگویی برای ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران فرعی که در مناقصات شرکت نفت شرکت میکنند، ارائه شده است. در روند فعلی انتخاب پیمانکارهای فرعی، یک سری شرایط پایه برای پیمانکاران واجد شرایط شرکت در مناقصه تعریف می شود و معیار رتبه بندی پیمانکارانی که حداقل دارای شرایط پایه تعریف شده باشند و در مناقصه شرکت کنند رقم پیشنهادی آنها در مناقصه می باشد… در الگوی ارائه شده در این پژوهش علاوه بر منظر مالی (رقم پیشنهادی پیمانکاران در مناقصه)، سه منظر دیگه کارت امتیازی متوازن نیز به عنوان معیا در یک تحلیل سلسله مراتبی در نظر گرفته می شود تا بدین وسیله گزینه ها که همان پیمانکاران شرکت کننده خواهد بود، پیمانکاری که علاوه بر شرایط مالی بقیه ویژگی های مدنظر کارفرما را تا حد بیشتری برآورده می سازد.