سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر احمدی – دانشیار،عضوهیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور تهران
داوود کریم زادگان مقدم – استادیار،عضوهیات علمی گروه فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور تهران
داوود وحدت – مربی،عضوهیات علمی گروه فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور تهران
وجیهه خلیلی سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

یکی از مسائل در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شکست پروژه های آن میباشد و شاید یکی از دلایل اصلی آن عدم بررسی مناسب زیرساخت های سازمان و تمرکز بر لایه های مختلف سازمان باشد.در این مقاله پس از تبیین و تشریح مفاهیم مربوط به سیستمبرنامه ریزی منابع سازمان و لزوم ارزیابی آمادگی سازمانها جهت استقرار این سیستم، به تشریح لایههای مختلف در پیاده سازی سیستمبرنامه ریزی منابع سازمان پرداخته شده و سپس مفهوم یکپارچه سازی را بیان خواهیمکرد. در ادامه روش پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با رویکرد چند لایگی مورد بررسی قرار گرفته و با مطالعه مقالات متعددپارامترهای مورد نیاز را استخراج کرده و الگوی پیشنهادی را ارائه خواهیم کرد و سپس با استفاده از آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف و رگرسیون چندگانه، الگو به تایید خبرگان رسیده و وزن هر لایه وپارامتر های آن لایه را با استفاده از پاسخهای خبرگان به پرسشنامه مقایسات زوجی و فرایند تحلیل شبکهای فازی محاسبه کرده تا از این طریق بتوانیم توانایی سازمان را کشف نماییم. به این ترتیب با این مدل،سازمان با شناخت توانایی خود به بهترین شکل ممکن می تواند در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان سرمایهگذاری نماید