سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کامران رحیمی – کارشناس ارشد راه و ترابری و پژوهشگر پژوهشکده حمل و نقل طراحان پارسه
بابک میربهاء – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرسو

چکیده:

از بین عوامل مسبب سوانح ترافیکی شدید، سرعت مهمترین عامل شناخته شده میباشد.آرامسازی ترافیک یکی از اقدامات مهندسی محسوب میشود که میتواند با صرف هزینهای نه چندان بالا باعث کاهشابل توجه سرعت وسایل نقلیه شده و در نتیجه در کاهشنرخ تصادفات و تلفات ناشی از آنان تاثیری مشخص بر جای گذارد. در این راستا، همواره این سوال مطرح بوده که اولویت آرامسازی معابر با توجه به پارامترهایمختلف هندسی، ترافیکی و همچنین رده بندی معبر به چه صورتی باشد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی نسبت به شناسایی پارامترهای موثر بر اولویت بندی معابر شهری کشور جهت انجاماقدامات آرامسازی اقدام شد و میزان اهمیت هر یک از آنها در تعیین اولویت معبر شناسایی شد. از بین این پارامترها، رده عملکردی راه بیشترین میزان اهمیت را دارا بود و به دنبال آن کاربریهای اطراف معبر و تعداد تصادفات بالاترین امتیاز را کسب نمودند. از بین زیرپارامترها نیز معابر جمع و پخش کننده و کاربریهای آموزشی و درمانی مهمترین عوامل موثر بر آرام سازی ترافیک در معابر شناسایی شدند. در انتهاالگوی بدست آمده در قالب یکمطالعه موردی نیز مورد بررسی قرار گرفت.