سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رمضان غلامی اواتی – عضو هیت علمی دانشگاه پیام نور
علی اکبر آقاجانی – عضو علمی دانشگاه پیام نور
زهرا باقری – دانشجوی دوره کارشناسی مدیریت دانشگاه پیام نور واحد قائمشهر

چکیده:

علماء و دانشمندان، کارآفرینی را نیروی محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورها معرفی کرده و آن را فرآیند نوآوری و بهره گیری از فرصت ها با تلاش و پشتکار بسیار دانستهاند. کارآفرینی را می توان فرآیند کشف، ارزیابی و استفاده از فرصت ها به منظور تولیدکالاها و خدمات قابل ارائه در آینده دانست. در حقیقت، کارآفرینی به معنی مطالعه فرصت هاست. دیدگاه شناخت فرصت ها درکارآفرینی مدتی است که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. در این دیدگاه تلاش بر این است تا حوزه مطالعاتی جدیدی درکارآفرینی تعریف شود و به جای توجه به افرادی که سعی میکنند تا کارآفرین شوند به شناخت فرصت ها و نقش آنها در انجام فعالیت های کارآفرینانه توجه شود. مطالعات نشان دادهاند که به جای تمرکز بر افراد و ویژگی های آن ها، باید بر تفاوت های بین افراد درجمعآوری و داشتن اطلاعات مرتبط به فرصتهای کارآفرینی توجه کرد، زیرا فرصت ها زمینه اصلی و لازمه بروز کارآفرینی هستند. علیهذا، در مقاله حاضر با هدف بررسی نقش یادگیری کارآفرینی در بهره برداری ازفرصت ها، ضمن مرور مستند ادبیات موضوعی مربوط به کارآفرینی و کارآفرینان و موضوعات مرتبط با آن، به طراحی، تبیین و ارائه الگویی به منظور بررسی نقش یادگیری کارآفرینی در بهره برداری از فرصت ها اقدام شده است. بر این اساس نقش یادگیری کارآفرینی در پنج گروه معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان مقاله، موارد مذکور جمع بندی شده، بحث و نتیجهگیری، کاربردهای مدیریتی، و پیشنهادات مرتبط با آن جهت پیگیری تحقیقات در آینده ارائه شده است.