مقاله ارائه الگوی پیشنهادی اشتراک دانش درون سازمانی میان اعضای هیات علمی بر مبنای عوامل فردی، سازمانی و فنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مدیریت سلامت از صفحه ۵۶ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: ارائه الگوی پیشنهادی اشتراک دانش درون سازمانی میان اعضای هیات علمی بر مبنای عوامل فردی، سازمانی و فنی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتراک دانش
مقاله مدیریت دانش
مقاله هیات علمی
مقاله علوم پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی انارکی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: نوشین فرد فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه اشتراک دانش، به منشا دستیابی به مزیت رقابتی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تایید عوامل موثر بر اشتراک دانش درون سازمانی و ارائه الگوی پیشنهادی اشتراک دانش میان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در رشته پزشکی صورت گرفته است.
روش کار: پژوهش حاضر روش پژوهش ترکیبی و کاربردی است که در سال ۱۳۹۱ انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز پژوهشی رشته پزشکی بود که از روش «نمونه گیری تصادفی طبقه ای» استفاده شد و حداقل حجم نمونه لازم برابر ۴۲۳ نفر به دست آمد. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از نرم افزار ۱۵ SPSS و Amos Graphics و روش مدل سازی معادله ساختاری برای ارائه الگو استفاده شد.
یافته ها: با توجه به نتایج آماری و تحلیل عاملی از بین سه عامل مورد بررسی، تنها تاثیر عامل سازمانی بر میزان اشتراک دانش درون سازمانی معنادار تشخیص داده شد و دو عامل فردی و فنی تاثیر معناداری را بر میزان اشتراک دانش نشان ندادند.
نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی ارائه شده در حوزه اشتراک دانش درون سازمانی بر اساس نتایج به دست آمده از بخش کمی و پیشنهادهایی که برای بهبود اشتراک دانش در سازمان های مختلف آموزشی و پژوهشی ارائه شد، الگویی برای پژوهش های آینده خواهد بود. دستاوردهای این پژوهش مبنای تجربی مناسبی برای برنامه ریزی و اجرای سازوکارهای اشتراک دانش را فراهم آورد.