مقاله ارائه الگوی واپایش راهبردی آمادوپشتیبانی سازمان های دفاعی در شرایط صلح و بحران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در راهبرد دفاعی از صفحه ۱۳۳ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: ارائه الگوی واپایش راهبردی آمادوپشتیبانی سازمان های دفاعی در شرایط صلح و بحران
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واپایش
مقاله راهبرد
مقاله آمادوپشتیبانی
مقاله دفاعی
مقاله صلح
مقاله بحران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عیسایی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بیطرف احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سازمان های دفاعی، مدیران آمادوپشتیبانی به دنبال تحقق فعالیت های برنامه ریزی شده برای پشتیبانی از واحدهای تحت پوشش هستند. همچنین به دلیل ارتباط و تعامل سازمان های آمادی با محیط های داخلی و خارجی، تغییرات و عوامل محیطی بر روی فرایندهای آمادوپشتیبانی تاثیرگذار بوده که اندازه گیری این تاثیرها در سطح راهبردی ملموس تر است. تحقق به موقع برنامه های آمادی، مستلزم پیش بینی، ارزیابی و واپایش عواملی است که تاثیر عمده ای روی موفقیت ماموریت های آمادی در خدمات رسانی به واحدهای پشتیبانی شونده دارد. مقاله حاضر، با هدف طراحی و تبیین الگوی واپایش راهبردی آمادوپشتیبانی سازمان های دفاعی در شرایط صلح و بحران انجام شده است. روش انجام تحقیق، از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و جامعه و نمونه آماری آن را مدیران و کارشناسان سازمان های آمادی در نیروهای مسلح تشکیل می دهند. در این تحقیق، با مورد نظر قرار دادن عوامل موثر در تبیین الگوی تعیین رابطه و اولویت بندی این عوامل، الگوی واپایش راهبردی آمادوپشتیبانی سازمان های دفاعی در شرایط صلح و بحران طراحی گردیده است.