مقاله ارائه الگوی علی کیفیت محیط دانشگاه، انسجام تحصیلی و اجتماعی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۱۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: ارائه الگوی علی کیفیت محیط دانشگاه، انسجام تحصیلی و اجتماعی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت محیط دانشگاه
مقاله انسجام تحصیلی
مقاله انسجام اجتماعی
مقاله فرسودگی تحصیلی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورزی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلی از انجام این پژوهش ارائه الگوی علی کیفیت محیط دانشگاه، انسجام تحصیلی و اجتماعی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان در دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان دانشگاه شیراز در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ بوده که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، ۲۸۹ نفر انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه ارتباطات دانشگاه و دانشکده، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی، پرسشنامه انسجام تحصیلی و زیرمقیاس انسجام اجتماعی از پرسشنامه تجارب دانشجویان دانشکده بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که کیفیت محیط دانشگاه پیش بینی کننده منفی و معنادار فرسودگی تحصیلی و همچنین پیش بینی کننده مثبت و معنادار انسجام تحصیلی و اجتماعی دانشجویان می باشد. انسجام تحصیلی و اجتماعی با کنترل کیفیت محیط دانشگاه، پیش بینی کننده منفی و معنادار فرسودگی تحصیلی دانشجویان می باشد. انسجام تحصیلی و اجتماعی نقش واسطه ای در ارتباط بین کیفیت محیط دانشگاه و فرسودگی تحصیلی دانشجویان دارد. بر این اساس می توان گفت که محیط دانشگاه نمی تواند به طور مستقیم موجب فرسودگی دانشجویان گردد. زمانی که کیفیت محیط دانشگاه در جنبه های مختلف به نحو احسن حفظ شود، زمینه ایجاد انسجام در دانشجو فراهم می گردد. بر اساس نتایج فوق، الگوی علی مورد نظر تایید گردید.