مقاله ارائه الگوی تاثیر استراتژی فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۶۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: ارائه الگوی تاثیر استراتژی فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژی فروش
مقاله استراتژی بازاریابی
مقاله عملکرد فروش
مقاله رهبری تحول آفرین
مقاله محیط بازاریابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهدشتی شاهرخ زهره
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسینی امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اخیرا در ادبیات بازاریابی کار ویژه فروش در سطح استراتژیک سازمان دیده شده، از یک عنصر صرفا عملیاتی فاصله گرفته و به عنصری استراتژیک ارتقاء یافته است. اما استراتژی فروش چیست و چگونه در ارتباط با محیط خارج و داخل سازمان بر عملکرد فروش تاثیر می گذارد؟ هدف این پژوهش شناسایی تاثیر استراتژی فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش و بررسی اثرات تعدیل کننده محیط درونی و بیرونی و پیش زمینه استراتژی فروش است. پژوهش حاضر تلفیقی، یعنی ترکیبی از تحقیق کیفی و کمی است. جامعه آماری، مدیران فروش، بازاریابی یا صاحب نظران شرکت های فعال در صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران هستند. داده های تحقیق در مطالعه کیفی از ۲۶ نفر و در مطالعه کمی نیز از ۶۶ نفر از اعضای جامعه جمع آوری شدند. یافته های مطالعه حاکی از این است که استراتژی فروش و بازاریابی به طور مثبت و معناداری با عملکرد فروش در ارتباط هستند و رهبری تحول آفرین، شدت رقابت و تحولات تکنولوژی، اثرات تعدیل کننده زیادی بر این رابطه دارند، همچنین تاثیر عدم اطمینان تقاضا بر رابطه استراتژی فروش و عملکرد فروش تایید نشد.