مقاله ارائه الگویی جهت ارزیابی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در مدیریت بنگاه های اقتصادی شهری (مطالعه موردی:بانک انصار شهر بروجرد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: ارائه الگویی جهت ارزیابی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در مدیریت بنگاه های اقتصادی شهری (مطالعه موردی:بانک انصار شهر بروجرد)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبلیغات شفاهی مثبت
مقاله کیفیت رابطه
مقاله رضایتمندی مشتری
مقاله انتظارات مشتری
مقاله ارزش درک شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراتی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جوکار علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی بنی جمالی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادامه حیات شهرها وابسته به چگونگی فعالیت بنگاه های اقتصادی و مدیریت این بنگاه ها است.بانک های دولتی و خصوصی از جمله مهمترین بنگاه های اقتصادی هستند. با توجه به نقش تبلیغات شفاهی در سازمانهای خدماتی و بویژه بانک ها در جهت توسعه ورشد این ارکان و فاکتورهای اساسی چرخه اقتصادی،پژوهش حاضر کوشیده است تا به ارائه الگویی در جهت ارزیابی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در مدیریت بنگاه های اقتصادی شهری بپردازد.مقاله حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش توصیفی همبستگی است.به منظور دستیابی به اهداف تحقیق جامعه آماری آن کلیه مشتریان بانک انصار در شهرستان بروجرد می باشد.در تهیه داده ها از طریق تحقیقات میدانی با استفاده از پرسشنامه و در ادامه برای تجزیه تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهدرضایتمندی مشتری مهمترین عامل تاثیر گذار می باشد، همچنین نقش عوامل کیفیت رابطه، انتظارات مشتری، تصویر سازمان، کیفیت درک شده، بازاریابی رابطه مند، ارزش درک شده، وفاداری در ایجاد تبلیغات شفاهی مثبت اثبات گردیده است