مقاله ارائه الگویی برای اندازه گیری ریسک دارایی های ارزی (مطالعه موردی: بانک ملت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: ارائه الگویی برای اندازه گیری ریسک دارایی های ارزی (مطالعه موردی: بانک ملت)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریسک دارایی های ارزی
مقاله مدیریت ریسک
مقاله ارزش در معرض خطر
مقاله شبیه سازی تاریخی
مقاله رگرسیون خطی
مقاله ارزش در معرض خطر نهایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدایی وله زاقرد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کردلویی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده المیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ریسک دارایی های ارزی زیان های ناشی از نوسانات نامطلوب در نرخ های ارز و قیمت دارایی ها می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به ارزیابی ریسک دارایی های ارزی بانک ملت با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (VaR) در سال ۱۳۸۹ و بصورت روزانه می پردازد. در این تحقیق از اطلاعات دفاتر کل بانک که در سامانه بانکی بانک ملت موجود است داده های مورد بررسی گردآوری شده است. مقدار ریسک دارایی های ارزی بانک طی روزهای سال ۱۳۸۹ با استفاده از روش ارزش در معرض خطر اندازه گیری شده است. فرضیه محقق مبنی بر افزایشی بودن روند ریسک دارایی های ارزی طی روزهای سال ۱۳۸۹ بوده است. قلمرو مکانی تحقیق با توجه به موضوع مورد بررسی بانک ملت و قلمرو زمانی تحقیق سال ۱۳۸۹ می باشد. متغیر مورد بررسی در این تحقیق دارایی های ارزی بانک ملت می باشد. داده های پژوهش از سامانه آماری بانک ملت استخراج شده است. فرضیه تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مقدار احتمال معنی داری آزمون t مقایسه دو گروه مستقل، ریسک دارایی های ارزی بانک ملت دارای روند افزایشی است. لذا فرضیه محقق مبنی بر افزایشی بودن ریسک دارایی های ارزی بانک تایید می شود. همچنین با استفاده از مدل تحلیل رگرسیون، با حضور اندیس زمان بعنوان متغیر پیشگو، ریسک دارایی های ارزی (ارزش در معرض خطر) برازش شده است؛ که نتایج نشان دهنده مقبولیت مدل برازش شده می باشد.