سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

چکیده:

دراین مقاله سعی برآن است که نقش ابزارهای توانمندIT را درتغییر ماهیت شیوه مدیریت از فضای سنتی به فضای مجازی تبدیل مدیریت سنتی پروژه به مدیریت الکترونیک پروژه و همچنین چگونگی امکان سنجی پیاده سازی روشهای الکترونیکی دراعمال مدیریت پروزه ها و تاثیر مستقیمی که برمولفه های هزینه زمان و کیفیت می تواند داشته باشد با مدلسازی یک پروژه عمرانی به عنوان پروژه پایلوت به سیستم ها و روندهای موجود درپروژه ها مورد بررسی قرارگیرد نظر به اینکه براساس دیدگاه PMBOK فرایند مدیریت پروژه را میتوان برایند مدیریت برحوزه های ارتباطات کیفیت زمان هزینه و تدارکات درنظر گرفت لذادراین مقاله الگوریتم های جهت نشان دادن امکان مجازی سازی و مدیریت تحت وب حوزه مدیریت ارتباطات درفرایند مدیریت پروژه معرفی و پیشنهاد خواهد شد.