سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی سالاری – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه
بهناز نحوی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تکنولوژی چند نخی یک الگوریتم چندنخی برای ترکیب سرویسها ارائه شده است . اگرچه کار های متفاوتی پیرامون ترکیب سرویسها انجام شده مانند ارائه یک چهارچوب در محیط شبکه برای ترکیب سرویس ها یا یکمعماری برای ترکیب در زمان اجرا یا زبان ه ای ترکیبی مانند BPEL یا دیگر جنبه های متفاوتی از ترکیب اما در این مقالات کمتر به چشم میخورد که بروی خود الگوریتم های ترکیب وچگونگی ترکیب سرویس ها یا مولفه های پایه بحث شده باشد که موضوع اصلی ما در این مقاله میباشد. الگوریتم ارائه شده بنا به درخواست کاربر سرویس ترکیبی موردنظر را از میان سرویس های اولیه کشف شده پیدا میکند به این ترتیب که در این الگوریتم سعی بر ساخت گراف یا درخت دودویی و تبدیل آن به دیگر گرافها برای پیدا کردن ترکیب ندارد و بنا به سرویس هایکاندید کشف شده در مخزن سرویس با استفاده از روابط معن ایی بین آنها و زبانOWLشروع به ایجاد یک سیستم چند نخی میکند و هر سرویس بیانگر یک نخ در سیستم است که تا پیداکردن درخواست کاربر ادامه پیدا میکند ودر آخر با ا ستفاده ازیک پشته اطلاعات مسیر را بدست می آوریم در این روش ما توانستهایم که پیچیدگی مکانی و تا حدود ی پیچیدگی زمانی الگوریتم ترکیب را بهبود بخشیم.