سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران،
نسترن معروف – کارشناس ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران،
نوید کلانتری – دانشجوی دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران،

چکیده:

پایانههای اتوبوس درون شهری به عنوان مراکز تبادل سفر، تأثیر شگرفی بر بافت شهری و شبکه ترافیکی پیرامون و همچنین عملکرد شبکه اتوبوسرانی دارند. اگرچه پایانهها از اصلیترین اجزای شبکه اتوبوسرانی هستند، اما در سایر مطالعات نقش پایانهها در ارتباط با شبکه اتوبوس نادیده گرفته شده و طراحی شبکه بدون توجه به مکان یابی پایانهها صورت پذیرفته است. در نتیجه این عمل، مکان پایانهها مبنی بر شبکه اتوبوس طراحی شده، تحمیل میگردد. این مسأله از آنجا اهمیت دارد که جانمایی نادرست پایانه میتواند سبب نا به سامانی در محیط شهری و تراکم و تأخیر ترافیکی شود. همچنین به ویژه در شهرهای بزرگ که بیش از یک مد همگانی (اتوبوس) وجود داشته و اهمیت مکانیابی نقاط تبادل سفر ۱ به عنوان مراکزی برای تبادل سفر بسیار زیاد است. بنابراین در این مقاله به ارائه مدلی برای طراحی شبکه اتوبوسرانی و مکان یابی پایانهها در رویارویی با هم پرداخته شده است و در این راستا نقش و تأثیر پارامترها و کاربریهای شهری نیز در نظر گرفته شده است. همچنین در مدلپیشنهادی الگوریتمهای فراابتکاری ژنتیک و کلونی مورچگان نیز به کار بسته شده است