سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هوشیار ذوالفقار نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه اصفهان،اصفهان
سید مرتضی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه اصفهان،اصفهان

چکیده:

اگر رایانهای کوانتومی در اختیار بود، پیچیدهترین روشهای رمزنگاری کنونی، در کسری از ثانیه رمزگشایی میشدند که دلیل این امر را باید در پرداز ِ ش فوقالعاده سری ِ ع پردازندههای کوانتومی جستجو کرد. طراحیهایی که تاکنون توسط متخصصان به منظور ساخت این رایانهها صورت گرفته، بهصورت دستی و بدون کمک ابزارهای خودکا ِر طراحی بوده است. در این مقاله، الگوریتم حریصانه-خطی برای تولید خودکا ِر چینش مدارهای کوانتومی در فناوری تله یونی، ارائه میشود. هدف از ارائه این الگوریتم، کاهش مساحت و همچنین کاهش تأخیر اجرای مدار، با کمک ایجادکوتاهترین مسیر بین تله های یونی می باشد. نتایج تجرب ِ ی حاصل از پیادهسازی نشان میدهد که این الگوریتم تأثیر قابل ملاحظهای در کاهش مساحت و تأخیر مدار دارد