سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا مدیحی بیدگلی – پژوهشگاه نیرو
داود جلالی –

چکیده:

یکی از بخشهای مهم طرح و توسعه شبکه های توزیع،مسیریابی و تعیین ظرفیت فیدرهای فشارضعیف است. این مرحله، پس از تعیین محل و ظرفیت پستهای توزیع انجام می پذیرد و آخرین بخش شبکه های توزیع تامصرف کننده نهایی می باشد، بنابراین باید کلیه معابر شهری توسط الگوریتم مسیریابی فیدرهای فشار ضعیف پوشش داده شوند، این امر باعث می شود پیچیدگی مسیریابی فیدرهای فشار ضعیف در مقا یسه با فشارمتوسط کمتر باشد. نکته اصلی در مسیریابی فیدرهای فشار ضعیف این است که مشخص گردد فیدرهایی که در راستای مسیرهای جغرافیایی در نظر گرفته میشوند, باید توسط کدامیک از پستهای توزیع تغذیه شوند. الگوریتمی که در اینجا ارائه شده است، در هر تکرار، حوزه تغذیه هر پست توزیع را همراه با حوزه تغذیه پستهای مجاور ، بعنوان ناحیه مورد مطالعه در نظر می گیرد و تخصیصمسیر را برای پست مربوطه انجام می دهد. بخش مهم این الگوریتم نحوه تخصیص مسیرها به پستهاست که در این مقاله، این الگوریتم و نحوه پیاده سازی آن تشریح می گردد.