سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد ولی زاده حقی – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتهران، ایران
محمد توکلی بینا – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتهران، ایران

چکیده:

در این مقاله، روش جدیدی برای مدل سازی و شبیه سازی عدمتعادل ولتاژ و تغییرات آن ارائه شده که تلفیقی از روش – های تحلیلی جبری و احتمالاتی می باشد. در الگوریتم معرفی – شده از تحلیل موجک و پخش بار برای پیش بینی تغییرات یقینی و از توابع توزیع کاپیولا (Copula)بر پایه روشMonte Carloبرای پیشبینی تغییرات تصادفی عدم تعادل ولتاژ استفاده شده است . این روش بر اساس داده های اندازه – در شهر تهران گیریشده از یک پست توزیعkV/400-V.20 توسعه یافته و کارایی آن اثبات شده است . مقایسه نتایج بدست آمده از این الگوریتم جدید و داده های اندازه گیری شده، تطابق مناسبی را نشان میدهد.