سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد جعفربلند – عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ناصر ساداتی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
حمیدرضا مومنی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی در خصوص مسئله کنترل تعقی ِ ب مقاومِ ماهواره برای مانور چرخشی با زاویه بزرگ ارائه میگردد. مدل ماهواره مورد نظر، غیرخطی و دارای عدمقطعیت در پارامترها است. متغیرهای حالت این سیستم توسط مشاهدهکننده، تخمین زده میشود، از ترکیب بخشهایی از فیلتر کالمن توسعهیافته گسسته، فیلتر کالمن توسعهیافته پیوسته و مدل غیرخطی وضعیت ماهواره، الگوریتمی کارا برای تخمین وضعیت ارائه میگردد. در اینجا از کنترل کننده مُد لغزشی (با لایه مرزی تطبیقی و اصلاح شده) استفاده شده است. بایستی این کنترلکننده و مشاهدهکننده مربوطه به تنهایی مقاوم باشند علاوه بر آن، مقاوم بودن ترکیب این دو نیز ضروری است. برای مقاوم نمودن این کنترلکننده در مقابل عدمقطعیتِ پارامترهای سیستم، از فیلتر کالمن مقاوم استفاده میشود و بر اساس تخمین یک کران حَد بالا و یک کران حَد پایین و لحاظ نمودن آنها در تعیین شرایط لغزش ِ ی کنترلکننده مُد لغزشی، پایداری کنترلکننده در ترکیب با مشاهدهکننده تامین میگردد. نتایج شبیهسازی این روش برای مقادیر مختلف نامعینی (تا % ۵٠ ) ارائه شده است