سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسینعلی قاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
احمد قربانی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
عبدالحمید انصاری – دانشیاریار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد،

چکیده:

تصویربرداری سهبعدی یکی از بهترین شیوههای برداشت مقاومت ویژه الکتریکی است که در هیدروژئوفیزیک و زمینشناسی مهندسی کابرد دارد. این روش شامل تزریق جریان بین یک جفت الکترود در سطح زمین و اندازهگیری پتانسیل در صدهاالکترود موجود میباشد. که در نهایت منجر به حصول مقادیر مقاومت ویژهظاهری میگردد. برای تعیین مقاومت ویژه واقعی باید فرایند واورنسازی سه بعدی روی دادهها انجام گیرد. وجود یک مسئله وارون سهبعدی، معلول وجود یک مسئله پیشروسه بعدی میباشد. مدلسازی پیشرو، حل یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی و شرایط مرزی خاص توسط روشهایعددی مختلفی مانند المان محدود، تفاضل محدود و غیره است. در مسائل مقدار مرزی ژئوالکتریکی معادله پوآسون، معادلهی اولیه میباشد. در الگوریتمهای موجود معادله در کل یک محیط بینهایت فیزیکی حل میشود. این کار مستلزم صرف زمانزیاد میباشد. در پژوهش حاضر با اعمال شرایط مرزی مختلط برروی محیطی با ابعاد محدود نسبت به آنومالی، یک مدل سه بعدی مقاومت ویژه الکتریکی با استفاده از روش المان محدود در نرم افزارCOMSOL Script توسعه داده شده است. نهایتا با اعمال یک آنومالی در مدل و برداشت مقاومت ویژه توسط آرایه دوقطبی-دوقطبی و مشاهده نتایج آن با نرم افزارهای استاندارد موجود، قابلیت الگوریتم توسعه داده شده اثبات میگردد