سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل ابراهیمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد جواد سنجری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گیورک قرهپتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

شبکههای توزیع چهار سیمه در مقابل حفاظت خطای اتصال کوتاه نسبت به شبکههای سه فاز سه سیمه حساس تر هستند. تاکنون روشهایی که برای مکانیابی خطا در شبکه – های توزیع پیشنهاد شدهاند سیم چهارم را در نظر نگرفته اند، بنابراین نیاز به الگوریتمی که بتواند با توجه به سیم چهارم مکان خطا را تشخیص دهد احساس می شود . در این مقاله الگوریتم مکانیابی خطا با در نظر گرفتن سیم چهارم بصورت جداگانه برای شبکه های چها ر سیمه پیشنهاد می گردد . مشخصات بارز شبکههای توزیع شامل نامتقارنی بار، نامتقارنی شبکه، فیدرها و شاخههای مجانبی و بارهای میانی در الگوریتم پیشنهادی در نظر گرفته شده است. شبیه سازی هایانجام گرفته در نرم افزارهایMATLAB و EMTP دقت الگوریتم پیشنهادی را نشان میدهد.