سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا شریفی – دانشگاه شیراز
ابراهیم فرجاه – دانشگاه شیراز- ایران
مریم دهقانی – شرکت برق منطق های فارس

چکیده:

در این مقاله راهکاری جهت اولویت بندی اجرای پروژ ههای خط و پست ارائه شد هاست. این الگوریتم بر مبنای میزان تاثیر پروژه بر شاخ صهای فنی شبکه م یباشد. شاخص های فنی که در این مقاله مورد ارزیابی قرار می گیرند، عبارتند از شاخص پروفیل ولتاژ، شاخص بارگذاری خط، شاخص بارگذاری ترانسفورماتور، تلفات. هر پروژ های که تاثیر مثبت تری بر شاخ صهای فنی شبکه داشته باشد اولویت بیشتری برای اجرا دارد.روش مذکور بر قسمتی از شبکه فارس پیاده و نتایج آن ارائه شده است.