سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسام رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سیداکبر نیلی پورطباطبایی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
خیام باشی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

مدیریت ادعا ازجمله مهترین مباحث و چالشهای پروژه های بزرگ دردنیاست پروژه و قراردادهای اجرایی معمولا درحین اجرا و انجام عملیات به دلایل مختلف و متعدد با ادعای یکی ازطرفین قرار داد نسبت به دیگری مواجه می شوند این ادعا معمولا درخواست کتبی به انضمام مدارک قراردادی است که درخصوص جبران مالی زمانی یا تحقق سایرشرایط که ازنظرقراردادی موجب اختلاف درخواست کننده و طرف قرار داد یا کارفرما می باشند بروز و ظهور می یابد این تحقیق پس از ریشه یابی مفاهیم مربوط به مدیریت ادعا درقرار دادها برخی قرار دادهای عمرانی پرکاربرد درکشور را مورد بررسی قرار میدهد که دران دعاوی متداول درقرار دادها مشکلات معمول و نیز راه کارهای پیشگیرانه آن شناسایی می شوند درادامه ضمن ارایه الگوریتمی اجرایی روشی برای پیشگیری و تسهیل درحل ادعاها معرفی می شود که به واسطه اجرای آن محدوده امنیت ارکان پروژه دربرابر این مشکلات فراهم و تقویت گرددبراساس الگوریتم پیشنهادی برخی پروژه های عمرانی با مطالعه موردی درمسکن مهر اصفهان مورد بررسی قرارگرفته چندنمونه از ادعاهای پیش آمده درپروژه به تصویرکشده شده و راهکارهای مناسب برای پیشگیری و مدیریت ادعاها دراین پروژه هاارایه شده اند.