سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده واحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
عقیله حیدری – دانشیار دانشگاه پیام نورمشهد
محمد ضمیریان – استادیار دانشگاه آزاد بجنورد

چکیده:

مدلهای تحلیل پوششی داده ها Dea یکی ازکاربردیترین مدلهای ریاضی هستند که درتعیین کارایی واحدهای تصمیم گیرنده dmu استفاده میشود دراین مقاله ابتدا مساله تعین کارایی را با استفاده ازروش DEA-R-I بصورت یک مساله بهینه سازی چندهدفه خطی MOLP مدلسازی می کنیم سپس با استفاده ازعملگر max-min مساله MOLP به یک مساله برنامه ریزی خطی LP تبدیل میشود با حل مساله LP یک مجموعه بهینه مشترک وزنها بدست می آید بطوریکه با استفاده ازاین مجموعه بهینه و حل یک مساله برنامهر یزی خطی دیگر کارایی تمام واحدهای تصمیم گیرنده بدست می آید درانتها با ارایه یک مثال عددی موثربودن روش خود را نشان میدهیم