سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق توحیدی – دانشگاه پیام نورشهر ری
سیدعلی رضوی ابراهیمی – استادیار دانشگاه پیام نور تهران
اکبر فرهودی نژاد – استادیار دانشگاه پیام نورت هران

چکیده:

سیستم های پیشنهاددهنده با هدف کمک به کاربران برای انجام اولویت بندی های مناسب به وجود آمدند. از کاربردهای آن می توان در پیش بینی نتایج نظرسنجی فیلم های سینمایی استفاده کرد] ۲[. از طرفی با توجه به رشد سریع تجارت الکترونیک، اهمیت پیشنهاد بهتر به مشتریان در وب سایت ها برای مدیران فروشگاه ها خیلی مورد توجه می باشد. هدف این گزراش ارائه الگوریتم در حوزه سیستم های پیشنهاددهنده ای است که نتایج و کارایی بهتری داشته باشد. فیلتر سازی همکارانه یکی از روش های سیستم های پیشنهاددهنده است که اولویت بندی های مشتریان را مدل سازی، تجزیه و تحلیل و توصیه های مناسبیارائه می کند. تجزیه کمیت مفرد از الگوریتم های فیلتر سازی همکارانه است. این گزارش، الگوریتم لبه کرنل را شرح داده و بعد با استفاده از رگرسیون چند جمله ای کرنل و میانگین امتیازات، الگوریتم میانگین وزنی را پیشنهاد کرده و ازنسبت میانگین امتیازهای هر فیلم و هر کاربر پایگاه دانشی ایجاد کرده و پیش بینی های الگوریتم میانگین وزنی را به این پایگاه دانش نزدیک می کنیم. باتوجه به نتایج بدست آمده این الگوریتم در زمان قابل قبول، نتایج بهتری را ارائه می کند