سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا فاطمی مفرد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رمضانعلی صادق زاده –

چکیده:

دراینمقاله به ارایه الگوریتمی برای تخصیص منابع فاز جستجو دررادارهای آرایه فازی پرداخته می شود الگوریتم ارایه شده برمبنای منابع موجود راداری زمان موجود برای جستجو و مشخصات رادار و نیز حداکثر برد و نواحی مطلوب بریا جستجو درشرایط بیش باری به تصمیمگیری درمورد کاهش بردجستجو و یا حذف بعضی نواحی می پردازد این الگوریتم با اولویت دهی وفقی به نواحی جستجو محدوده جستجوی رادار آرایه فاز را برمبانی بیشینه سازی احتمال آشکارسازی اهدافتعیین می نماید.