سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ایرج سلطانی – دکترای مدیریت آموزشی ،هیات علمی واستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آب
عباس اکبری محمدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع(مدیریت سیستم و بهره وری) و کارشناسشرکت فولاد
علی شائمی – دکترای مدیریت منابع انسانی ورفتار سازمانی ، هیات علمی واستادیارگروه

چکیده:

توسعه منابع انسانی از جمله سازوکارهای مزیت رقابتی در کسب و کار سازمان ها است زیرا آنچه دارای قابلیت نامحدود بوده و ماندگاری پایدار را در بازار رقابت تضمین میکند منابع انسانی است . از این رو، توجه به پرورش منابع انسانی سازمانها به صورت ضرورتی اجتناب ناپذیر درآمده است. پرورش منابع انسانی فرآیندی با دامنه و عمق نامحدود است. برای توسعه منابع انسانی ساز و کارهای زیادی وجود داردکه توسعه نظام کارراهه یکی از مولفه های اصلی و محوری آن است. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر با هدف تعیین مؤلفه های موثر بر یکپارچگی و توسعه نظام کارراهه شغلی در شرکت فولاد مبارکه انجام که در آن،تاثیر نظامهای ارتقاء،چرخش شغلی،کار تیمی،جانشین پروری درتوسعه نظام کارراهه وتعهد مدیریت وساختار هماهنگ مؤلفه های نظام کارراهه در یکپارچه سازی آنها بررسی شده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن کلیه کارکنان شرکت فولاد مبارکه به تعداد ۷۰۹۸ می باشد.در این پژوهش از شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده شده است . تعداد نمونه در سطح اطمینان ۹۵ % ، برای جامعه مورد پژوهش، ۱۸۸ محاسبه گردید که تعداد ۱۹۴ پرسشنامه برگشت داده شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.که اعتبار آن بر اساس ضریب آلفا کرونباخ برابر ۰٫۹۳۳ میباشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها و تحلیل عاملی انجام شده بیانگر این است که کل نمونه آماری تاثیر چهار مولفه: نظام ارتقاء،نظام چرخش شغلی،نظام کار تیمی ونظام جانشین پروری را در توسعه نظام کارراهه و همچنین تاثیر دو مولفه : تعهد مدیریت و ساختار هماهنگ مولفه های نظام کارراهه را در یکپارچه شدن مولفه های فوق در قالب نظام کارراهه مورد تایید قرار داده اند.