سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلی زمانی بختیاروند – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان
عبدالامیر معزی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
خدیجه نیل درار – کارشناس آزمایشگاه کشاورزی دانشگاه آزاد شهرستان شوشتر

چکیده:

نیشکر یکی از مهمترین گیاهان زراعی است که از آن شکر استحصال می شود. از مهمترین عوامل در تولید نیشکر و به حداکثر رسان دن پتانسیل تولید محصول ، تأمین احتیاجات آبی و غذایی گیاه نیشکر به کمک روش کارنمای محصول یا کراپ لاگ است . هدف اصلی این روش تعیین زمان آبیاری و کوددهی مزارع در مرحله رشد سریع گیاه از اردیبهشت ماه لغایت مهر ماه می باشد. از آنجائی که شرایط اقلیمی بر رشد نیشکر تأثیر گذار است بنابراین تهیه منحنی های استاندارد ازت و رطوبت در هر منطقه خاص همان منطقه می باشد. مطالعات انجام شده مشخص کرده است که برگهای شماره ۳+، ۴+، ۵+ و ۶+ گیاه نیشکر حساسترین قسمت گیاه نسبت به میزان کود ازته می باشد. بنابراین برای تهیه منحنی های اس تاندارد و تعیین درصد ازت پهنک از این برگها استفاده می شود . آزمایش فوق در سال ۱۳۸۴ در شرکت کشت و صنعت کارون با اندازه گیری داده های درصد ازت پهنک برگهای فوق الذکر بصورت هفتگی در مزارع دارای ایستگاه کراپ لاگ و جمع آوری داده های نامبرده مربوط به سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳، در مزارع با عملکرد ۱۰۰ تن به بالا به مرحله اجرا رسید.