مقاله ارائه‌ رویکرد احتمالاتی ارزیابی آثار تغییر آب و هوا بر بده‌ رود ایدوغموش، آذربایجان شرقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مهندسی منابع آب از صفحه ۳۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارائه‌ رویکرد احتمالاتی ارزیابی آثار تغییر آب و هوا بر بده‌ رود ایدوغموش، آذربایجان شرقی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر آب و هوا
مقاله رویکرد احتمالاتی
مقاله معیارهای عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آشفته پریساسادات
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ حداد امید
جناب آقای / سرکار خانم: امداد محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، به‌منظور تحلیل آثار منفی پدیده‌ تغییر آب و هوا، با ارائه‌ رویکرد جدید احتمالاتی به ارزیابی اثرات مزبور بر جریان رود پرداخته شده است. برای تولید نمایشنامه‌ آب و هوای در دوره‌های آتی، شبیه HadCM3 تحت نمایشنامه‌ انتشار A2 به‌کار گرفته می‌شود. با معرفی گروههای زمانی متغیرهای آب و هوای در دوره‌های آتی به شبیه آبشناسی IHACRES، نمایشنامه‌ شبیه‌سازی جریان بلندمدت تولید می‌شود. با برازش توزیع های مختلف آماری بر روانابهای تولیدی و با استفاده از آزمونهای نکویی برازش، مناسب ترین توزیع آماری در هر ماه انتخاب و فراسنج های آماری مربوطه استخراج و با فراسنج های آماری رواناب حوضه در دوره‌ پایه مقایسه می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند که متوسط رواناب سالانه‌ بلندمدت در سه دوره‌ آتی نسبت به دوره‌ پایه، کاهش می‌یابد. به‌رغم کاهش حجم کل رواناب در دوره‌های آتی نسبت به دوره‌ پایه، این کاهش به جریانهای متوسط و زیاد مرتبط گردیده و در جریانهای کم، حجم کل رواناب سه دوره‌ آتی نسبت به دوره‌ پایه، به‌ترتیب به اندازه ۴۷، ۴۱ و ۱۴ درصد افزایش می‌یابد. برای بررسی بیشتر ارزیابی آثار ضروری است همبستگی گروه زمانی با استفاده از احتمال انتقال جریان نیز مورد بررسی قرار گیرد. پس از گسسته‌سازی جریان رود، به‌منظور مقایسه‌ احتمال انتقال جریان در هر یک از دوره‌های آتی با جریان دوره‌ پایه در هر ماه، از معیارهای عملکرد استفاده می‌شود. این رویکرد در رود آید و غموش، آذربایجان شرقی به‌کار گرفته شد. نتایج حاصله نشان از پایین بودن ضریب همبستگی و بالا بودن شاخصهای خطا دارند.