سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی غیبی دهناشی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
سیدمصطفی پورهاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

شبکههای حسگر بیسیم در سالهای اخیر تکامل زیادی در زمینههای گوناگون داشتهاند. شبکههای حسگر به دو دسته تقسیمبندی می-شوند، شبکه حسگر ایستا و شبکه حسگر پویا میباشد. در شبکه نوع ایستا گرههای حسگر فقط در همان اولین بار که در یک ناحیه متمرکزشدند محلیسازی میشوند، ولی در نوع متحرک حسگر دادهها را با حرکت از یک مکان به مکان دیگر جمعآوری میکنند از این رو محلیسازینیز مورد نیاز میباشد. شبکههای حسگر پویا در مصرف انرژی کارایی مؤثرتری دارند و همچنین دقت در مقصدیابی در آنها نسبت به شبکههای Static Sensor Network) SSN بالاتر است. به شبکههای حسگر متحرک در سالهای اخیر بهدلیل بدست آوردن راهحلهای مقرون به صرفه مفید در زمینههای گوناگون توجه بیشتری شده است. در این مقاله ما یک پروتکل مسیریابی مبتنی بر ساختار درختی را برای شبکه بیسیم متحرک Mobile Sensor Network) Msn ارائه کرده ایم. پروتکل مبتنی بر ساختار درختی ما با پروتکلهای Teen و Leach مقایسه شده است نتیجه شبیهسازی نشان داده شده است که این پروتکل از نظرکارایی و صرفه جویی در انرژی، طول عمر ازLeach , Teen بهتر عمل میکند.