سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن رضائیان – کارشناسی ارشد مهندسی نرمافزار، دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید غیوری ثالث – دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی حق جو – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مکانیزم رمزگذاری رایجترین روشمحافظت از دادههای حساسپایگاهداده در مقابل حملات گوناگون است. اما هنگامیکه دادهها درپایگاهداده بصورت رمزشده ذخیره میشوند، کارایی و سرعت سیستم مدیریت پایگاهداده تنزل پیدا میکند. یک روشموثر برای افزایشامنیت دادههای حساسو بهبود بخشیدن کارایی و سرعت پایگاهدادههای رمزشده ایجاد شاخصروی فیلدهای رمزشده است. بدین ترتیب پرسوجو ابتدا روی شاخصاعمال شده و در صورت موجود بودن در شاخص، رکوردهای متناظر برگردانده می- شوند. در این مقاله روشهایی برای تعمیم روشهای مبتنی بر متن پیشنهاد شده است که بتوان آنها را در پایگاهدادههای رابطهای بکاربست. با استفاده از این روشها هم تعدد مقادیر نگهداری شده در سمت مشتری کاهشمییابد و هم اینکه سرعتی تقریبا معادل با روشهای فوق دارد.