سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد کریمی خوزانی – ایران، شهرکرد، دانشگاه شهرکرد
مهرداد پورسینا – دانشگاه اصفهان
حسین گلستانیان – دانشگاه شهرکرد
مسعود کریمی خوزانی – دانشگاه کاشان

چکیده:

صنعت نورد یکی از متداولترین و پررونقتریق روشهای تولید فرآوردههای فلزی بهویژه فولادهاست. بهگونهای که بیش از هشتاد درصد از فرآوردههای فلزی در سطح جهان به این روش تولید می-شوند. مهمترین ویژگی فرآیندهای نورد، سرعت تولید آنهاست. نرخ و راندمان بالای تولید محصولات نورد، همچنین دقت زیاد محصولات آن باعث شده است که این صنعت از جایگاه و اهمیت خاصی در بین دیگر فرآیندهای شکلدهی برخوردار شود. در عمل در بیشتر فرآیندهای نورد سرد، بهویژه نورد سرد ورق در قفسههای پیاپی در فاصلههای بین قفسهها، تنشهای کششی عقب و جلو در نوار ورقایجاد میشود. کشش بین قفسهای یکی از پارامترهای مهم در فرآیند نورد پیوسته میباشد. این پارامتر بر روی بخشهای مختلف فرآیند نورد نظیر فشار غلتکها، نیروی نورد، لغزش جلویی و عقبی و همچنین زاویهی خنثی تأثیرگذار است. از این رو محاسبهی آن یکی از مراحل مهم در طراحی خطوط نورد پیوسته میباشد. در تحقیق حاضر بر اساس روابط تحلیلی موجود در تئوری نورد، تأثیر کشش بین قفسهای بر روی پارامترهای مختلف نورد و همچنین تأثیر اختلاف سرعت غلتکها در ایجاد کشش بین قفسهای یک دسته روابط تحلیلی برای محاسبهی تنش کششی بین قفسهای ارائه شده است. صحت نتایج بهدست آمده از روابط تحلیلی از مقایسه با نتایج تجربی گرفته شده از خط نورد سرد مجتمع فولاد مبارکهی اصفهان تأیید شده است.