سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد کالمرزی مقدم – کارشناسی نرم افزار، دانشکده برق و رایانه و فناوری اطلاعات ، دانشگاه آ

چکیده:

ادغام سیستمهای امنیتی با شیوههای نوین هوش مصنوعی توزیعشده از مباحث روز در زمینه امنیت محسوب میشوند. سیستم-های چند عامله با بهرهگیری از عاملهای هوشمند زمینه را برای پیادهسازی سیستمهای تشخیص نفوذ هوشمند در برابر حملات توزیعشده در سطح شبکه فراهم مینماید. ظهور ایده عامل، باعث انقلابی در صنعت نرمافزار شده و دارایامتیازات بزرگی مانند استقلال داخلی، فعل و انفعالات و هوش بوسیله عاملها است. عاملها یک نمایش مقتدر از طراحی برای سیستمهای مبتنی بر عامل توسط هوش و خودمختاری عاملها را ایجاد کردهاند که این ویژگی، باعث کاهش هزینه اجرا و انجام خودکار توابع شده است. این مقاله به ارائه سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر عاملهای هوشمند پرداخته و در نهایت سیستم پیشنهای را توسط زبان مدلسازیJackبه نمایش گذاشته است.