سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا عباس نژاد – دانشگاه یزد
محمدتقی صادقی –
مسعودرضا آقابزرگی صحاف –

چکیده:

تغییرات نورپردازی محیطو حالت چهره از جمله عوامل موثربرکیفیت عملکرد سیستمهای بازشناسی چهره است درهمین ارتباط فرایند استخراج ویژگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است به گونه ای که برعملکرد سایرقسمت های سیستم بازشناسی و تایید چهره تاثیر بسزایی دارد دراین مقاله نشان داده شد هاست که با ترکیب دو الگوریتم توصیف کننده محلی چهره درمرحله ویژگی الگوی دودویی محلی و تبدیل گسسته کسینوسی محلی کارایی سیستم تاییدچهره بطور قابل توجهی افزایش می یابد با توجه به ابعاد بالای ویژگیها از آنالیز مولفه های اساسی نیز برای کاهش ابعاد استفاده شد هاست آزمایشهای انجام شده برروی پایگاه داده XM2VTS نشان دهنده آن است که با ادغام ویژگیهای مورد اشاره متوسط خطای سیستم نسبت به بهترین نتیجه حاصله از اعمال این الگوریتم ها به میزان ۳۷/۷ درصد کاهش می یابد.