سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر سلطانی – استادیاردانشگاه ارومیه
زهرا پیشگاهی فرد – دانشیار دانشگاه تهران
رشید سعیدآبادی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

مدیریت نگرانی های سیاسی و امنیتی رویکرد غالب درقبال مناطق مرزی نبوده است اما برایند حاصل از اتخاذ چنین رویکردی چندان موفقیت آمیز نبوده و هزینه های سنگینی را متوجه حکومت مرکزی از یک سو و جوامع محلی ازسوی دیگر کرده است از این روی هدف اصلی پژوهش به عنوان بخشی از رساله دکتری پرداختن به آثار اقتصادی و یا سیاسی ناشی از توسعه گردشگری درشهرستان مرزی پیرانشهر نیست بلکه دراین پژوهش تلاش براین خواهد بود تا ادراک گردشگران نسبت به بسترهای سیاسی و اقتصادی توسعه گردشگری درشهرستان مرزی پیرانشهر به عنوان یکی از کارکردهای دولت در بخش توسعه گردشگری به مورد ازمون و بحث گذاشته شود روش پزوهش پیمایشی و مبتنی برپرسشنامه بوده است اما جهت دستیابی به محورهای مورد سوال درپرسشنامه اقدام به انجام مصاحبه آزاد از ۱۰ نفر ازگردشگران حاضر درمنطقه مورد مطالعه درخصوص نگرش و برداشت آنان از شرایط سیاسی و اقتصادی توسعه گردشگری مرزی درشهرستان پیرانشهر شد کهدرنهایت ۴ محور تقدم امنیت برتوسعه روابط خارجی محدود ساختارسلسله مراتبی و بوروکراتیک و فقدان زیرساختهای لازم به عنوان محورهای طرح سوال برای پرسشنامه از جامعه آماری ۱۶۵ نفره انتخاب شدند.