مقاله ادراک عدالت اجتماعی بر حسب میزان دسترسی شهروندان به خدمات شهری (موردشناسی: شهر کرمان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۴۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ادراک عدالت اجتماعی بر حسب میزان دسترسی شهروندان به خدمات شهری (موردشناسی: شهر کرمان)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادراک از عدالت
مقاله عدالت اجتماعی
مقاله عدالت توزیعی
مقاله عدالت رویه ای و خدمات شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گروسی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الدینی مطلق محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه ریزی خدمات شهری بدون توجه به عدالت اجتماعی به معنای برابری همه جامعه و تخصیص عادلانه خدمات برای همگان، موفق نخواهد بود در واقع بی عدالتی نابرابری ای است که به سود همگان نباشد. در این پژوهش از نظروسترن و همکاران که معتقدند جایگاه مفهومی و تحقیقی عدالت اجتماعی بر دو حوزه عدالت توزیعی و عدالت رویه ای متمرکز است، استفاده شده است. این پژوهش از نوع توصیفی – تبیینی است که به صورت پیمایشی صورت گرفته است. هدف این پژوهش بررسی رابطه میزان دسترسی شهروندان به خدمات شهری با ادراک از عدالت اجتماعی می باشد. جامعه آماری، همه ساکنان بالای ۱۸ سال شهر کرمان می باشند که از بین آنها ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه آماری بر اساس نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد از میان متغیرهای پیشینه ای، تحصیلات با عدالت اجتماعی رابطه معکوس ولی معناداری (r= -0.13 و sig= 0.02) دارد. ولی بین جنسیت و سن با ابعاد عدالت اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد. و از بین خدمات شهری، دسترسی به خدمات رفاهی و تفریحی با عدالت توزیعی بیشترین رابطه را دارد. (۰٫۵۴) این متغیر همچنین در بین خدمات شهری بیشترین رابطه را با عدالت توزیعی دارد. (۰٫۵۲) در مجموع نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد میزان دسترسی به خدمات شهری، ۳۵ درصد تغییرات متغیر ادراک عدالت اجتماعی را تبیین می کند.