مقاله ادراک دانشجویان از محیط یادگیری و آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۵۰ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ادراک دانشجویان از محیط یادگیری و آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادراک دانشجویان
مقاله محیط یادگیری
مقاله پرسشنامه داندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی جمشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: محیط یادگیری شامل کلیه شرایط و امکانات فیزیکی، روانی، عاطفی، عوامل فرهنگی و اجتماعی است که بر رشد و توسعه یادگیرنده در یک موسسه آموزشی تاثیر می گذارد. بین محیط یادگیری و پی آمد های ارزشمند از قبیل رضایت، موفقیت دانشجویان رابطه آشکار وجود دارد. لذا این مطالعه با هدف ارزیابی محیط یادگیری و آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان از دیدگاه دانشجویان صورت گرفت.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی- مقطعی در سال ۱۳۹۰-۹۱ در دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام گرفت. بدین منظور، یک نمونه ۳۷۴ نفری از دانشجویان به روش طبقه ای نسبتی و در هر طبقه به روش تصادفی منظم انتخاب شدند. برای بررسی محیط یادگیری و آموزشی از پرسشنامه ارزیابی محیط آموزشی داندی (DREEM) استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش و از آمارهای توصیفی و تحلیلی مثل میانگین، آزمون تی نمونه های مستقل (Independent Samples T-test) و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.
یافته ها: میانگین نمره کلی محیط آموزشی و یادگیری ۱۰۰٫۲۶ ازحداکثر نمره ۲۰۰ (۵۰٫۱۴ درصد) بود که به معنی حد متوسط است. کمترین نمره میانگین ادراک دانشجویان ۲۲٫۲۳ از حداکثر نمره ۴۸ (۴۶٫۵ درصد) به بعد یادگیری مربوط بود، بیشترین نمره میانگین ادراک دانشجویان ۲۳٫۰۳ از حداکثر نمره ۴۴ (۵۲٫۳۵ درصد) به بعد مدرسین مربوط می شد. تفاوت میانگین نمرات ادراک دانشجویان در همه ابعاد به جزء بعد مدرسین برحسب دانشکده از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05)، ولی تفاوت میانگین نمرات برحسب جنس از نظرآماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که ادراک دانشجویان از محیط آموزشی در حد متوسط است و فضا برای بهبودی و اصلاح در همه ابعاد محیط آموزشی وجود دارد. اما نیازبه اصلاح در ابعاد یادگیری و شرایط اجتماعی بیشتر احساس می گردد.