سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه مازندران
محمد کاویانپور – کارشناس ارشد مدیریت و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، گروه حسابدار

چکیده:

ارزشهای اخلاقی بسیاری از رفتارها و تصمیم های ک ارکنان و مدیران سازمانها را تحت تأثیر قرار می دهد. از آنجا که در عصر دانش و جهانی شدن هنوز نیروی انسانی در محوریت عناصر متشکله سازمانها قرار دارد، نحوه قضاوت افراد در مورد درستی یا نادرستی امور بر عملکرد فردی آنها بسیار مؤثر است. از اینرو سازمانها جهت ا نجام وظایف با بیشترین کارایی و اثر بخشی و در نتیجه تحقق اهداف و ماموریتها علاوه بر رعایت استانداردها و قواعد سازمانی و قانونی نیاز به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی دارند که آنها را در این امر یاری نموده و با ایجاد هماهنگی و ثبات رویه، حرکت آنها را به سمت وضعیت مطلوب تسهیل نماید. از سوی دیگر هر چند هدف اصلی سازمانها افزایش کارایی و کسب سود است ولی در عصر جهانی سازی برای دستیابی به موفقیت باید به انتظارات اجتماعی و احکام اخلاقی واکنش مناسب نشان دهند و به بهترین نحو اینگونه انتظارات را با اهداف اقتصادی سازمان تلفیق کنند تا دستیابی به اهداف بالاتر و والاتری را امکانپذیر سازند. اخلاق کار از طریق تنظیم بهتر روابط، کاهش تعارض و افزایش جو تفاهم و همکاری، افزایش تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان، کاهش هزینه های ناشی از کنترل، افزایش مشروعیت اقدمات سازمان و ا ستفاده از مزایای ناشی از افزایش چندگانگی عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این مقاله نشان دادن ضرورت توجه به اخلاق در سازمانها و تشریح رابطه بین اخلاق کار و عملکرد سازمان است. این مقاله با تشریح ضوررت و اهمیت اخلاق شروع و سپس چگونگی رابطه اخلاق کار با عملکرد بررسی شده و نهایتاً تأثیرات مثبت اخلاق کار بر عملکرد و موفقیت سازمان توضیح داده می شود.