سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی د
مجید بهرامی – دانش آموخته رشته توسعه روستایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه
حسین اگهی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگ
سروناز احمدی – دانشجوی کارشناسی مدیریت و آبادانی روستاها، دانشگاه پیام نور کرمانشا

چکیده:

ملاک انجام هر فعالیتی به شیوههای قابل قبول، مجموعهای از اصول است که اخلاق نام دارد. ارزشهایی چون اخلاق، وجدان و … در تبدیل اندیشه نو به محصول و ارائه آن به بازاری که همواره با تحولات و تغییرات سریع و شتابان بین المللی و هم چنین گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی دست به گریبان است هم چون کنشگری در معادلات شیمیایی عمل نموده و موجب نتیجه گیری سریع تر فرآیند کارآفرینی می شود و از سوی دیگر باعث جلب اعتماد کارآفرینان، جهت عملیاتی نمودن اندیشههای جدیدشان خواهد شد. بنابراین اخلاق کارآفرینی یکی از ابزارهای مورد نیاز و ضروری جهت دستیابی به کارآفرینی پایدار می باشد؛ زیرا مباحث پایداری، تنها بعد اقتصادی را شامل نمیشوند و مقولههای اجتماعی، هم چنین ملاحظات زیست محیطی را نیز در بر میگیرد تا علاوه بر تأمین نیازها و مشکلات نسل های کنونی، خطری را نیز برای نسلهای آینده ایجاد ننمایند. به این ترتیب در این مقاله سعی بر آن است دو مقولهی کارآفرینی و اخلاق را با تأکید بر اخلاق کارآفرینی و ارتباط بین آنها مشخص نموده، هم چنین نقش اخلاق در شکل گیری پدیده کارآفرینی پایدار را مورد واکاوی قرار دهیم. امید است با توجه بیشتر به این بخش مهم از کارآفرینی از به بیراهه رفتن آن در آینده جلوگیری نماییم.