سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمسعود آریادوست – دانشجوی ارشد فلسفه اخلاق دانشگاه زنجان

چکیده:

اخلاق کاربردی به عنوان یکی از شاخه های فلسفه اخلاق دارای زیرشاخه های گوناگونی است، که اخلاقِ سیاست از جمله آن هاست. کانت از جمله فلاسفه ای است که در این زمینه صاحب نظر است. اهمیت بررسیاخلاق سیاست کانت، زمانی بیشتر نمایان می شود که به ناچیز بودن بررسی حقوق شهروندان، نزد فلاسفهی پیش از کانت، و همچنین شکست سیاست فایده گرایانه که جنگ های جهانی اول و دوم از عوارض این شکست می باشند، پی برده باشیم. ایده پردازی کانت درباره اخلاق سیاست سه بخش دارد: اخلاق شهروندی، اخلاق شهریاران و اخلاق بین دولت ها. نوشتار حاضر بررسی اخلاق شهروندی کانت است. وجود مفهومشهروند، در اخلاق سیاست کانت، به جهت ارزش خاصی است که کانت به انسان ها در جوامع می دهد. مفهوم شهروند در اخلاق سیاست کانت بعد از ایجاد جامعه مدنی است که مطرح می شود. جامعه مدنی جامعه ایاست که بر اساس قوانین پیشینی و نه تجربی پا گرفته است. لذا مفهوم شهروند و اخلاق شهروندی رابطه مستقیمی با تدوین و اجرای قوانین، آن هم به معنای پیشینی دارند. سه اصل اساسی که جز لاینفک مفهومشهروند تنها از قوانینی تبعیت می کند که خودش در » : می باشند، عبارتند از : ۱) اختیار قانونی « شهروند » هیچ گونه برتری اخلاقی برای یک شهروند نسبت به » : ۲) تساوی مدنی ، « وضعشان نقش داشته استهستی و بقای یک شهروند در جامعه ناشی از حقوق و » : ۳) استقلال مدنی « شهروند دیگر شناخته نمی شودهر چند کانت به رعایت سه اصل «. استعدادهای خاص خود او به عنوان عضو جامعه مشترک المنافع است مذکور بین شهروندان، بدون هیچ تمایزی تاکید دارد، اما چندان به این اصول وفادار نمی ماند و هنگام بررسیروابط شهروندان با حکامِ حکومت، این اصول را زیر پا می گذارد. زیرا معتقد است هر شهروندی باید هنگام سوء استفاده های حاکم، فقط صبر و شکیبایی از خود نشان دهد