سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سجاد بصیر – کارشناس ارشد اقتصاد و کارشناس دیوان محاسبات یاسوج
روح اله نظری – کارشناس ارشد اقتصاد و کارشناس دیوان محاسبات ایلام

چکیده:

نقش حسابدار حرفهای در جوامع امروز نقشی کلیدی و غیرقابل انکار به شمار میرود. حرفه حسابداری به- واسطه اینکه تأثیرگذاری فوقالعادهای بطور مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی افراد جامعه و حیات و بقاء سازمان-های خصوصی و دولتی دارد، دارای نقشی متمایز و قابل ملاحظه در میان سایر حرفهها است. حساسیت این نقش نیاز به تدوین و تبیین آیین رفتار حرفهای برای حرفه حسابداری و رفتار حرفهای فعالان آن را به وضوع روشن می-سازد. نقش و وظیفه و مسئولیت حسابداران حرفهای در قبال جامعه ایجاب میکند که آنان اصول عمومی اخلاق حسنه را در همه جنبهها رعایت و به آیین رفتار حرفهای منسجمی پایبند باشند تا پذیرش اعتبار و احترام اجتماعیرا که لازمه فعالیت در هر حرفه تخصصی است، بدست آورند. لذا در این مقاله ارزشهای اصول اخلاق حرفه ای، عوامل رشد و توسعه اخلاق حرفهای، استاندارد بینالمللی شماره ۴ آموزش و الزامات آن، قواعد اخلاقی مطرحشده از سوی سازمانهای حرفهای، تحولات جهانی و آینده اخلاق حرفهای، شاخصهای اخلاق حرفهای و سوابق تدوین آئین رفتار حرفهای در جهان و ایران مورد اشاره قرار میگیرد