سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهران تقی زاده – کارشناسی ارشد مدیریت، گرایش تحول، دانشگاه آزاد چالوس، چالوس، ایران

چکیده:

در سازمانهای عصر امروز یکی از مفاهیمی که همواره نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده است سلامت اداری هر سازمان است که همواره در لقای اخلاق حرفه ای کارکنان به نتایج مطلوب خواهد رسید. سلامت اداری، وضعیتی است که کلیه عوامل یکسازمان قابلیت تأمین اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته و می توانند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر لازم و به هنگام را برای رفع آنها لحاظ نمایند. اجرای سلامت اداری در سازمانها منجربه تصمیمات درست و اتخاذ سیاستهای مناسب میشود و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی را به دنبال دارد. ارائه بهینهخدمات عمومی مستلزم وجود سازمانهایی است که مجهز به نظام اداری سالم باشند. سلامت اداری و سازمانی، مزایای قابلملاحظهای در زمینه تحلیل کارآمدی و اثربخشی نظام اداری دارد. یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری، اخلاق حرفهای کارکنان هر سازمان است. اخلاق حرفه ای یکی از مسائل اساسی همه جوامع بشری است. اخلاق حرفه ای به معنای اخلاق کارو اخلاق مشاغل به کار می رود. در حقیقت، اخلاق حرفه ای، یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن این امر است که در سازمان چه ارزش هایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه نمود. اخلاق کارکنان اگر هدایت شود میتواند فرصتهای مهمی را برای تحقق سلامت اداری هر سازمانی را در پی خواهد داشت. مقاله حاضر تلاش دارد با بیان نقش اخلاق حرفه ای، به بررسی تاثیراین پدیده بر روی سلامت اداری سازمان ها از روی تحقیقات انجام گرفته در سال های اخیر بپردازد. در نتیجه، اخلاق حرفه ای نه تنها بر سلامت اداری سازمان تاثیرگذار است بلکه الگوی فکری سازمان را دگرگون می کند.