سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الیاس بیگدلی – آارشناسی ارشد علوم تربیتی وعضو هیات علمی شورای تحقیقات اداره آل آموزش
طاهره الهی – استادیار گروه روان شناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

مشاوره درمجموعه خدمات راهنمایی و بهداشت روانی، یکی از مهمترین فعالیت هاست که راهگشای بسیاری از مشکلات انسان میباشد. هدف اصلی مشاوره کمک به مراجعان در خودشناسی ، درک موانع رشد وبالندگی، درک عمیق خویشتن، برنامهریزی، مسئولیتپذیری و درنهایت تصمیمگیری جهت سازگاری بهتر و بیشتر با خویشتن و محیط و دستیابی به سلامت روانی است. مشاوره فرایند ارتباط رویاروست که در آن بهمراجع کمک میشود تا صادقانه رفتار و نگرش و کیفیت سبک زندگی خود را در محیطی آزاد و به دور از تهدید و تحمیل ارزیابی نموده و درجهت تغییرات اساسی و مطلوب اقدام نماید. در امر مشاوره حرفه ای باهمه اهمیت و ضرورتش، اگرمعیارها و اصول اخلاقی رعایت نشود نه تنها راهگشا نبوده بلکه بسترساز مسائل و مشکلالت متعددی خواهد شد. عدم کاربست اصول اخلاقی موجب انحطاط انسانیت وبحران معنویت درجامعه گردیده و روح اعتماد، امید و صداقت را از افراد جامعه سلب می کند . در عوض بکارگیری اصول و معیارهای اخلاقی در مشاوره نه تنها محدودیت نیست بلکه بعنوان کاتالیزور و بهبود ب خشنده کار بستتکنیکها، نظریهها و مهارتهای مشاوره در فرایند درمان و هدای ت است و بر تمامی مشاوران و روان درمانگران ضروری است تا از اصول و معیارهای اخلاقی و موارد غیراخلاقی حرفه خود آگاه باشند و با مدنظرقرار دادن آنها شأن و منزلت و حقوق انسانی و قانونی خود و مراجعان را رعایت نمایند و میزان خطای حرفه خود را به حداقل برسانند. ازاین رو لازم بود معیارها و اصول اخلاقی در حرفه مشاوره مورد بررسی قرار گیرد. برای دستیابی به چنین هدفی با بررسی و مطالعه کتاب ها، مقالات و سایت های تخصصی حوزه مشاوره ،روانشناسی و اخلاق این نتیجه حاصل شد که اخلاق در حیطه های : حقوق مراجع ان، مسائل فرهنگی واخلاقی در مشاوره، اخلاق در روابط دوگانه ویا چندگانه، اخلاق و ص لاحیتهای حرفه ای مشاور ، مسائلاخلاقی در تشخیص، بهکارگیری آزمونها و نگهداری سوابق مورد بحث و بررسی قرارگرفت. پیشنهاد نمی – شود تمام اصول اخلاقی به قانون تبدیل شود بلکه پیشنهاد میشود فضایل اخلاقی در مشاوران پرورش یابد. هر مشاور تازهکار چند سال تحت نظر مشاور برجسته و باتجربه فعایت نماید، نظام مشاوره و روانشناسی بر کار مشاوران نظارت بیشتری داشته باشد و آموزشهای لازم و بازآموزی مسائل اخلاقی هرساله با برگزاری کارگاهها و همایشها صورت گیرد.