سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پروانه دلاور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدنوشهر،دانشجوی دکتری زبان وادب

چکیده:

نظام اقتصادی اسلام که در قالب آیات و روایات و ساز و کارهای حکومتی پی امبر اکرم (ص) و امام علی (ع) و سایر معصومین (ع)ارائه شده است، در برگیرند ه ی بسیاری از نشانه ها و راه کارهای قابل تعمیم در حوز ه ی اقتصادی است که می تواند حرکت در راستایمصرف صحیح و رشد اقتصادی و بالندگی اجتماع اسلامی را رقم بزند . در فرهنگ اسلامی بر تلاش حداک ثرو تولید سخت کوشانه و مصرفبه اندازه، تأکیده شده است . در چنین فرهنگی، نظام تولید و توزیع و مصرف، تعریف ویژ ه ی خود را دارند. اخلاق اقتصاد اسلامی در نظامبانکداری و تقسیم درآمدهای ملّی بر مبنای تناسب و عدالتمحوری است. مبانی اخلاق اقتصاد اسلامی که کار و تلاش در تأمین روزی خانواده را عبادت می داندو از سوی دیگر، بر قناعت و اعتدال تأکید می ورزد، بی گمان میتواند الگویی صحیح و قابل قبول در گستره ی اجتماع بشری، در فرهنگ اقتصادی و اجتماعی ارائه کند.