سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارا
حسن ختن لو – استادیار گروه کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همد
جواد اکبری ترکستانی – استادیار گروه کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

امروزه افزایش تردد خودروها در جادهها و مناطق پر ازدحام به یک مشکل مشترک جهانی تبدیل شده و تبعات آن مشکلات عدیدهای را بوجودآورده است. در عصر حاضر فناوریهای نوین، به سرعت در حال رشد و توسعه بوده که منجر به تسهیل و تسریع امور گشته است. آینده مدیریت و کنترل ترافیک بطور حتم، به سمت سیستمهای هوشمند و کنترل خودکار پیش خواهد رفت. مدیریت و کنترل ترافیک با سیستم سنتی بسیار هزینهبر و دارای مشکلات فراوانی است. سیستم الکترونیکی اخذ عوارض، جایگزینی برای پرداختهای مبتنی بر سکه یا کاغذ است، که در این سیستم وسایل نقلیه، برای پرداخت عوارض، نیازی به توقف ندارند. این امر باعث افزایش ظرفیت عوارضی و سهولت در امر تردد میشود. شبکههای بینخودرویی، مبنای پیادهسازی چنین قابلیتی است. در این مقاله بعد از معرفی اجمالی از شبکههای بین خودرویی و پروتکلهای انتقال اطلاعات در آن، به بررسی نحوه پرداخت عوارض، به روش سنتی و مشکلات آن پرداخته و در نهایت سیستم پیشنهادی پرداخت خودکار عوارض تشریح خواهد شد.