مقاله اختلال حرکتی در کودکان مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا و آسپرگر: شواهدی از یادگیری توالی حرکتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۹۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: اختلال حرکتی در کودکان مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا و آسپرگر: شواهدی از یادگیری توالی حرکتی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری حرکتی
مقاله یادگیری صریح
مقاله اختلال اوتیسم
مقاله سندروم آسپرگر
مقاله مهارت حرکتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی نجف آبادی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاخانی عراقی نوید
جناب آقای / سرکار خانم: پاشازاده آذری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اختلال حرکتی یکی از ویژگی های برجسته اوتیسم و آسپرگر است. هدف از این مطالعه بررسی یادگیری صریح حرکتی افراد مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم و تحکیم آن بعد از گذشت ۲۴ ساعت است.
مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، ۱۵ کودک مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم با ۱۶ همتای عادی مقایسه شدند. شرکت کننده ها با استفاده از ASSQ از دبستان های نجف آباد انتخاب شدند. نمونه ها در روز اول، تکلیف زمان عکس العمل متوالی را در ۱۰ بلوک و در روز دوم در ۲ بلوک انجام دادند.
نتایج: میانگین و انحراف معیار سرعت یادگیری در ۸ بلوک منظم روز اول در گروه مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم برابر ۱٫۵±۰٫۴۰۵ و در همتایان عادی ۱٫۱۴±۰٫۲۹ بود. مقایسه سرعت یادگیری دو گروه تفاوت معنی داری را نشان داد که بیانگر نقص یادگیری صریح در افراد مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم بود (P=0.009). مقایسه میانگین سرعت یادگیری دو گروه در روز اول با دوم (اختلالات طیف اوتیسم: ۱٫۲۹۵±۰٫۳۱، سالم: ۱٫۰۶±۰٫۲۱) نیز نشان دهنده تفاوت معنی داری بین دو گروه بود (P=0.046) که مبین نقص تحکیم یادگیری بود.
نتیجه گیری: نقص یادگیری حرکتی صریح و تحکیم آن در گروه اختلالات طیف اوتیسم می تواند به علت اختلال عملکرد نیمکره چپ، تخصصی شده در یادگیری صریح، باشد. این نقص یادگیری حرکتی صریح تاکیدی بر اختلالات حرکتی در افراد مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم است.