مقاله اختلال ارگاسم زیر مجموعه ای از کژ کاری های جنسی در زنان و بهبود آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۲۲۸ تا ۲۳۵ منتشر شده است.
نام: اختلال ارگاسم زیر مجموعه ای از کژ کاری های جنسی در زنان و بهبود آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال ارگاسم
مقاله کژ کاری های جنسی
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی پیمانه
جناب آقای / سرکار خانم: نظری علی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ناتوانی در رسیدن به ارگاسم، یا تاخیر ناراحت کننده در دستیابی به ارگاسم که موجب پریشانی شخصی یا مشکل میان فردی قابل ملاحظه ای می شود، در این تحقیق بررسی گردید.
روش بررسی: این پژوهش کارآزمایی بالینی همراه با پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود و برای سنجش آن از پرسشنامه رضایت جنسی گلومبوک راست استفاده گردید. نمونه مورد مطالعه،۲۰  نفر از زنان مراجعه کننده به مرکز روان شناسی و مشاوره زندگی برتر واقع در کرج بود. نتایج بدست آمده از آزمون ها، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ و با استفاده از آزمون های chi-square و t-test تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: با توجه به نتایج به دست آمده از پرسشنامه گلومبوک راست، میانگین نمرات اختلال ارگاسم گروه آزمایش در پس – آزمون (۳٫۷۰) به طور معنی داری کمتر از میانگین نمرات پس آزمون در گروه کنترل (۱۳٫۸۰)، بود (p<0.05).
نتیجه گیری: در مجموع درمان شناختی رفتاری بر میزان اختلال ارگاسم شرکت کنندگان در گروه آزمایش تاثیر به سزایی داشته است و باعث کاهش اختلال ارگاسم در گروه آزمایش گردیده است و به عنوان یکی از روش های درمانی موثر می تواند در بهبود افراد مبتلا استفاده شود.