مقاله اختلالات اسکلتی – عضلانی و آگاهی از ملاحظات ارگونومیک کار با کامپیوتر در دانشجویان علوم پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ارگونومی از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: اختلالات اسکلتی – عضلانی و آگاهی از ملاحظات ارگونومیک کار با کامپیوتر در دانشجویان علوم پزشکی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات اسکلتی – عضلانی
مقاله ارگونومی کار با کامپیوتر
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تیرگر آرام
جناب آقای / سرکار خانم: آقالری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلالات اسکلتی – عضلانی از طبعات شایع ناشی از شرایط نامناسب کار با کامپیوتر است. نظر به عدم اطلاعات مربوط به این اختلالات در دانشجویان کشور و از سویی گستردگی استفاده از کامپیوتر در دانشجویان، مطالعه حاضر به منظور بررسی آگاهی دانشجویان از ملاحظات بهداشتی کار با کامپیوتر و وضعیت ابتلای آنان به عوارض اسکلتی – عضلانی اجرا گردید.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۱ بین ۴۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل، در سه دانشکده پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی اجرا شد. نمونه ها به صورت آسان انتخاب و اطلاعات به کمک پرسشنامه ای محقق ساخته شامل ۶ سوال باز و ۱۰ سوال بسته جمع آوری شد. برای پردازش داده ها از آمار توصیفی و آزمون آماری کای دو استفاده شد.
نتایج: میانگین (انحراف معیار) سن دانشجویان (۲٫۵) ۲۱٫۷ سال، ۶۴% مونث و ۶۷% در مقطع کارشناسی بودند. ۹۰% دارای کامپیوتر شخصی و ۴۸% روزانه بیش از یک ساعت از کامپیوتر استفاده می نمودند. تقریبا ۵۵% از اختلالات اسکلتی – عضلانی شکایت داشته، اما کمتر از ۱۰% با ملاحظات بهداشتی کار با کامپیوتر آشنا بوده اند. آزمون آماری کای دو گویای اختلاف معناداری در ابتلا به عوارض از نظر مدت کار با کامپیوتر بود (p<0.05).
نتیجه گیری: شکایت حدود نیمی از دانشجویان از اختلالات اسکلتی – عضلانی و از سویی عدم اطلاع اکثر آنان از ملاحظات ارگونومیک گویای امکان افزایش مشکلات در آینده می باشد؛ لذا نظر به تمایل اغلب دانشجویان به کسب اطلاعات و نقش تاثیرگذار آنان در اشاعه دانش مربوطه، اجرای برنامه های مداخله ای از جمله آموزش اصول ارگونومی در کار با کامپیوتر توصیه می شود.