مقاله اختلالات اسکلتی – عضلانی در پرسنل پرستاری دارای وظیفه جابجایی بیمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۳۸۵ تا ۳۹۶ منتشر شده است.
نام: اختلالات اسکلتی – عضلانی در پرسنل پرستاری دارای وظیفه جابجایی بیمار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات اسکلتی – عضلانی
مقاله پرسنل پرستاری
مقاله جابجایی بیمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: چوبینه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شغل پرستاری به دلیل ماهیت وظایف از جمله مشاغلی است که در آن WMSDs (Work-related musculoskeletal disorders) از شیوع بالایی برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و پارامترهای مرتبط با آن در میان پرستاران دارای وظایف جابجایی بیمار صورت گرفت.
روش ها: در این مطالعه مقطعی که در تابستان ۱۳۹۰ انجام شد، ۴۰۰ پرستار شاغل در ۷۵ بخش از ۱۱ بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه نوردیک جمع آوری شد. داده های مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS16 تجزیه و تحلیل شد. شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و فاصله اطمینان ۹۵ درصد محاسبه شد. برای تعیین عوامل مرتبط با اختلالات مقدار P کمتر از ۰٫۰۵ به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سن و سابقه کار افراد مورد مطالعه به ترتیب ۳۰٫۷۸±۶٫۴۴ و ۶٫۹۲±۵٫۷۵ سال به دست آمد. ۸۸٫۲ درصد از پرستاران مورد مطالعه (۸۵٫۲-۹۱٫۲؛ CI%95) در طی ۱۲ ماه گذشته حداقل در یک ناحیه از بدن دچار اختلالات اسکلتی – عضلانی بودند. بیشترین اختلالات در ناحیه کمر (۷۱٫۵ درصد)، پاها (۶۸٫۲ درصد)، دست و مچ دست (۶۴٫۵ درصد)، گردن (۴۲٫۲ درصد) و شانه (۴۲ درصد) گزارش شد. آنالیز Logistic regression نشان داد که علایم اسکلتی – عضلانی در پرسنل پرستاری مورد مطالعه با سابقه کار، نسبت پرستار به تخت، جنسیت و نوع نظام نوبت کاری دارای ارتباط معنی دار است (P<0.05).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه می توان نتیجه گرفت که شیوع WMSDs در میان پرسنل پرستاری دارای وظایف جابجایی بیمار بالا می باشد. بنابراین بر اساس این نتیجه و مدل سازی رگرسیونی، لازم است عوامل موثر در وقوع این اختلالات حذف یا اصلاح شود. همچنین روش های جابجایی بیمار بهبود یابد و از وسایل کمکی جابجایی بیمار استفاده شود.